Senest ændret på generalforsamlingen den 14.03.2016

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn og hjemsted er – Socialistisk Folkeparti i Jammerbugt kommune,
SF – Jammerbugt

§ 2. Formål
Foreningens formål er blandt medlemmer at udbygge kendskabet til de socialistiske ideer gennem foredrag, studiekredse mv. samt at arbejde i byråd og udføre politiske aktiviteter i øvrigt, for derved at virke for socialismen i Danmark.

§ 3. Medlemsskab
Stk. 1 Som medlem af partiforeningen kan enhver optages, der tilslutter sig partiets formål og overholder dets love, samt betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemsskabet ophører såfremt en af de førnævnte betingelser overtrædes.

Stk. 2. Medlemmer har dog ret til at få deres sag behandlet på førstkommende generalforsamling efter medlemsskabets ophør.

Stk. 3. Valg af tillidsposter kan først ske efter et års medlemskab af partiet, dog kan et medlem vælges som delegeret til landsmøde efter et halvt års medlemskab.

§ 4. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusiv formand, herudover har SFU ret til en plads i bestyrelsen, med stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, på en årlig generalforsamling i januar kvartal, ved skriftlig afstemning ifølge § 6 stk. 3 punkt 5.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang om måneden (juli måned undtaget), eller hvis 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 4. Fravær uden afbud fra 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder medfører udelukkelse og indkaldelse af suppleanten.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens arbejde imellem generalforsamlingerne. Og forpligtiget til at koordinere baggrundsarbejde i forbindelse med SF byrådsmedlemmer og vedligeholde partiforeningens hjemmeside.

§ 5. Regnskabet
Regnskabet skal revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer før hver generalforsamling og fremlægges til godkendelse her. Revisorerne har ret til at foretage ekstra revisioner. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

§ 6. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen, der er partiforeningens højeste myndighed, afholdes i januar kvartal og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsens politiske- og organisatoriske beretning, samt regnskab, udsendes mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal indsendes til formandens adresse senest 7 dage før  afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger, hvortil gælder samme regler som til ordinære, med undtagelse af nærværende paragraf stk. 3 og § 9, skal afholdes når mindst 1/4 af medlemmerne eller 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt, med motiveret dagsorden, kræver det.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger
3. Regnskab og fastlæggelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg af:
a formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år
b 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
c 2 suppleanter
6. Valg af medlem til regionens repræsentantskab i ulige år
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant i lige år
8. Valg af delegerede til landsmøde
9. Eventuelt

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen  med en næstformand. Desuden vælges på samme møde en kasserer blandt foreningens medlemmer.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer og almindelig stemmeflertal er gældende. Alle valg er skriftlige. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer der er at finde i medlemslisten for SF Jammerbugt, og som ikke er i restance i mere end et kvartal.

§ 7. Landsmøde
Valg af delegerede til landsmødet finder sted på generalforsamling, § 6 stk. 3 punkt 8, eller på et medlemsmøde. Indkaldes der til et medlemsmøde med valg af delegerede, skal dette ske med mindst 14 dages varsel. Der vælges det antal delegerede, som er foreskrevet i partiets vedtægter.

§ 8. Opstillingsmøder
Opstilling af kandidater til kommunale valg sker på en generalforsamling eller ved et medlemsmøde, indkaldt med 14 dages varsel.

§ 9. Lovændringer
Ændringer af lovene kan ske ved almindeligt stemmeflertal på
ordinære-/ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 10. Foreningens opløsning
Partiforeningen kan opløses, såfremt 4/5 af alle medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Ved en eventuel opløsning tilfalder foreningens midler Socialistisk Folkepartis hovedkasse.

§ 11. Øvrige bestemmelser
Foranstående skal være i overensstemmelse med Socialistisk Folkepartis love og bestemmelser.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 15. marts 2005
Ændret på ekstraordinær generalforsamling 24. marts 2006
Ændret på generalforsamlingen 21. marts 2007
Ændret på generalforsamlingen 23. marts 2009
Ændret på generalforsamlingen 21. marts 2011
Ændret på generalforsamlingen 14. marts 2016

preload preload preload