KOMMUNALPOLITIK
BØRN OG UNGEPOLITIK
FOLKESKOLEN
ÆLDREPOLITIK
SOCIALPOLITIK
FLYGTNING OG INDVANDRER POLITIK
NATUR OG MILJØ
BOLIGPOLITIK
KULTUR OG FRITID
TRAFIK
ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE
ERHVERV OG TURISME


KOMMUNALPOLITIK

SF’s kommunalpolitik 2018 – 2022
Det kommunalpolitiske program er det overordnede og forpligtende arbejdsgrundlag for SF i
Jammerbugt Kommune.
SF er et rødt/grønt parti. Solidaritet og bæredygtighed er fundamentet i vores politik. Vi vil arbejde
for, at de mennesker, som af den ene eller anden grund ikke kan klare sig selv, får den
nødvendige hjælp.
SF afviser enhver tankegang om, at udsatte individer eller grupper alene har ansvaret for deres
livssituation.
SF vil arbejde for en fair behandling af alle samfundsgrupper. Den offentlige sektor har som
hovedopgave at være formidler af denne solidaritet.
For at sikre demokratiet, et bæredygtigt miljø og ordentlige sociale vilkår vil SF fortsat arbejde for
at disse hovedpunkter prioriteres i alle de beslutninger, som vi er med til at træffe.
SF tager afstand fra at privatisere de offentlige institutioner. Børnepasning, uddannelse og
ældrepleje er ikke en vare, der kan eller skal sidestilles med en industriel produktion.
SF Jammerbugt vil fortsat arbejde for, at prioriteringen af de forskellige opgaver i kommunalt regi
gøres mere synlige, således at debatten om hvilke værdier, der præger eksempelvis
børnepasning, skole, ældrepleje, natur og miljøbeskyttelse og trafikpolitikken, bliver levende og
nærværende.
SF vil arbejde for at udvikle og udbrede det lokale demokrati. Det er vigtigt, at kommunens borgere
kan få indsigt i, hvilke beslutninger, der træffes, såvel politisk som administrativt, og derved få
mulighed for at øve indflydelse på kommunens politik.
De unge udgør en særlig vigtig rolle i udviklingen af et nærværende og aktuelt demokrati. SF vil
støtte initiativer med udgangspunkt i kommunens Ungeråd og større
uddannelsesinstitutioner. Derfor er det vigtigt, at vi synliggør og inddrager ”Ungerådet” mere i det
kommunalpolitiske arbejde.

BØRN OG UNGE POLITIK

I SF Jammerbugt vil vi arbejde for:
 At børn, gennem deres opvækst, kan vokse op i et sundt og udviklende miljø.
 At børnene i vore institutioner skal have tid og plads til hinanden – og at de er sammen
med og opdrages af professionelle og engagerede voksne.
 At personalenormeringen i Jammerbugt kommune højnes, så vi ikke længere ligger i
bunden sammenlignet med landets øvrige kommuner.
 At kunne tilbyde daginstitutioner med overvægt af uddannet personale,
 At vore institutioner er beliggende, så der er mulighed for at støtte sammenhængen mellem
dagpleje, børnehave og skole.
 At oprette flere kommunale tilbud indenfor familiebehandling og døgnophold for børn og
unge, som alternativ til de private institutioner.
 At alle børn i kommunens institutioner får et gratis, økologisk måltid hver dag.
 At der bliver ydet en tidlig indsats overfor småbørn, som har behov herfor.
 At sundhedsplejerskerne er normeret så de kan overkomme det forebyggende arbejde med
alle kommunens små børn.

FOLKESKOLEN

SF Jammerbugt vil arbejde for:
 At skole- og institutionsbygninger skal være tidssvarende og i stand til at understøtte de
pædagogiske udfordringer.
 En decentral skolestruktur, som skal give plads til de enkelte skolers forskelligheder og
styrke skolebestyrelsernes arbejde.
 En skolestruktur, som sikrer børns ret til skole i nærområdet.
 At klassekvotienten maximalt må være 24 elever.
 Større tillid til medarbejdernes faglighed og ansvarlighed, og mulighed for professionelt
råderum.
 At støtte udviklingsprojekter, der kan sikre, at folkeskolen kan håndtere faglige og
pædagogiske udfordringer.
 Bedre efter- og videreuddannelse, for dermed at sikre en fortsat udvikling af lærernes,
børnehaveklasseledernes og pædagogernes faglige kompetencer.
 At skolerne selvstændigt kan beslutte at konvertere lange skoledage til 2-lærer ordninger.

ÆLDREPOLITIK
SF-Jammerbugt vil arbejde for:
 At medmenneskelighed og respekt for forskellighed altid er i fokus.
 At alle skal, kan og bør have indflydelse på eget liv.
 At inddrage teknologi, der gør det muligt for ældre, der måtte ønske det, selv at bestemme,
hvornår de ønsker/har behov for bad, toiletbesøg og at komme til og fra deres seng eller
stol.
 At så mange som muligt, ved hjælp af regelmæssig træning af fysioterapeut, kan forblive
aktive og selvhjulpne.
 At medarbejderne fortløbende videreuddannes og at der etableres rotationsprojekter
 At afskaffe minut tyranniet. Dygtige medarbejdere kan, ved at have tid til at tale med de
ældre, øge forebyggelsen af f.eks. dyre genindlæggelser og det giver bedre livskvalitet –
både for de ældre og for medarbejderne.

SOCIAL OG HANDICAP POLITIK
SF- Jammerbugt vil arbejde for:
 At de rammer, der er udstukket i serviceloven tolkes så positivt som muligt.
 At alle borgere behandles med respekt og værdighed.
 At alle mennesker som udgangspunkt skal have lige muligheder.
 At forebygge frem for at helbrede. Der er en såvel menneskelig som økonomisk gevinst for
virksomheder, der giver plads til alle.
 At støtte socialøkonomiske arbejdspladser, som f.eks. ”Råd og Dåd”..
 At der oprettes væresteder for misbrugere.
 At bevare en decentral og demokratisk struktur på det sociale område.
 At der fortsat skal være ”Bruger og Pårørenderåd”, der fungerer som talerør for de
mennesker, der benytter kommunens tilbud.
 At handicaprådet høres på alle områder, der vedrører mennesker med handicap. Herunder
også tilgængelighed i naturområder.
 At nedbryde samfundsmæssige konstruktioner, der fastholder mennesker udenfor
fællesskabet.
 At understøtte muligheden for en værdig livsførelse for personer med nedsat fysisk og/eller
psykisk funktionsevne, hvor den enkelte har ansvaret for egen livsførelse med det offentlige
som støtte.

FLYGTNING OG INDVANDRER POLITIK
SF Jammerbugt vil arbejde for:
• At Jammerbugt Kommune indenfor de givne rammer modtager tildelte flygtninge gæstfrit
og nysgerrigt.
• At flygtningene får et værdigt liv, hvor de føler sig ligestillede.
• At det kommunale integrationsprogram har en kvalitet, der sikrer god sprogundervisning og
flygtningenes forståelse af rettigheder og pligter i samfundet.
• At det lokale erhvervsliv inspireres til at tage flygtninge i praktik – og allerhelst i arbejde.
• At flygtningebørn og – unge generelt (ikke kun uledsagede mindreårige) bevilges efterskoleog
højskoleophold med henblik på hurtig tilegnelse af sprog og netværk.
• At det lokale kulturliv opfordres/indbydes til samarbejde omkring integration i
lokalsamfundet.
• At det gode samarbejde med frivillignetværk opretholdes.
• At der er en skærpet opmærksomhed på børn og familier i mistrivsel.
• At en god normering skal sikre ordentlige arbejdsforhold og dermed kontinuitet og kvalitet i
indsatsen.
At Jammerbugt Kommunes flygtningecentre drives med særligt fokus på den del af kontrakten med
Udlændingestyrelsen, der sigter på, at flygtninge efter ophold i flygtningecenteret vil være i
stand til at komme videre med deres liv, hvad enten de får afslag eller opholdstilladelse.
SF Jammerbugts flygtningepolitik tager udgangspunkt i SF’s landspolitik, der har en realistisk tilgang
til de reelle problemer omkring integration af andre kulturer og trosretninger i Danmark – samt en
tro på, at menneskerettighedskonventioner skal respekteres og ikke udfordres.

NATUR OG MILJØ
SF Jammerbugt vil arbejde for:
 At Miljø og naturbeskyttelse indgår i alt politisk arbejde i Jammerbugt Kommune.
 At beskyttelse af naturen skal gå forud for benyttelse.
 At Helhedsplanens retningslinjer på Plan- og Miljøområdet efterleves, så udlægningen af
de blå og grønne korridorer kommer til at indgå i den kommende sammenhængende
Naturplan Danmark.
 At flere natur- områder (især Natura 2000), bliver urørt natur. Især da Natura 2000 i
Jammerbugt kommune indeholder ekstraordinær fine og sjældne biologiske arter.
 At Kommunen tilfører midler så kravene om bevaring af særlige naturområder kan indfries.
 At grøftekanter, levende hegn og vandhuller og anden beskyttet natur (§3) sikres bedre
tilsyn.
 At Jammerbugt Kommune aktivt arbejder for et mere bæredygtigt miljø og naturvenligt
landbrug.
 At de kommunale indkøb stadig bliver mere økologiske.
 At man tænker bæredygtighed ind både med hensyn til nybyggeri og renovering af
kommunale bygninger.
 At Kommunen fortsat arbejder for kildesortering og genbrug af mest mulig affald.
 At Kommunen samarbejder med andre kommuner om udviklingsprojekter inden for
genbrug.
 At kommunen i sin trafikplanlægning nedsætter klimapåvirkningen og satser mere på
offentlig trafikudbygning, Desuden skal cyklisters forhold bedres væsentlig i
trafikplanlægningen. Cykelveje skal planlægges for mere bæredygtig turisme i fremtiden.
 At grønt råd styrkes ved at gøre det til et selvstændigt råd uden deltagelse af politikere.
 At det grønne råd, som navnet siger, afspejler de grønne foreninger, som bør udgøre 60-
70 % af det grønne råd. Politikere kan inviteres med som observatører.

BOLIGPOLITIK
SF Jammerbugt vil arbejde for:
 At alle skal have ret til en sund bolig af god kvalitet og til en overkommelig husleje.
 At der skal være en rimelig fordeling mellem leje- og ejerboliger i byområderne.
 At der skal være kommunale boligområder i alle kommunens centerområder.
 At der i boligplanlægningen tages hensyn til boligeksperimenter som kollektiver og
bofællesskaber, og at der i al fremtidigt byggeri kun må bygges med bæredygtigt materiale,
ligesom der skal være CO2-neutral opvarmning.
 At der i alle boligområder skabes plads til grønne områder, som kan bruges til fælles
aktiviteter.
 At Jammerbugt Kommune ikke skal søge om ophævelse af særaftalen om salg af
sommerhus til udlændinge.

KULTUR OG FRITID
SF-Jammerbugt vil arbejde for:
 At Jammerbugt Kommune har et godt og velfungerende idræts og foreningsliv.
 At kommunens haller kan fungere som et naturligt samlingssted for alle borgere i
kommunen
 At børn og unge, uden lyst til at dyrke sport, også tilbydes fritid med indhold – f.eks.
gennem klubtilbud.
 At økonomisk dårligt stillede kan få rabat eller fripladsordning til diverse fritidsaktiviteter.
 At der fortsat skal være et udbygget biblioteksvæsen med biblioteker i de fire største byer.
 At bibliotekerne fortsat skal kunne tilbyde gratis adgang til viden og kultur i form af bøger,
Cd’er, Dvd’er, elektroniske filer og arrangementer.
 At der fortsat vil være mulighed for brug af Bogbussen
 At udbygge ordningen ”Bogen kommer”.
 At musikskolen og billedkunstskolen skal være kommunalt funderet.
 At kommunale klubtilbud støttes og udbygges.

TRAFIK
SF Jammerbugt vil arbejde for:
 At planlægningen af den kollektive trafik i høj grad skal bygge på borgernes behov og
ønsker.
 At der gennem en bedre kollektiv trafik skal skabes bedre sammenhæng mellem
lokalsamfundene.
 At der sker en bedre udnyttelse af busruter, samt en bedre markedsføring af brug af
flexkørsel.
 At der, specielt langs skolevejene, anlægges flere cykelstier.
 At der opsættes overdækkede cykelstativer ved alle kommunale institutioner,
busholdepladser og butikscentre.

ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE>
SF Jammerbugt vil arbejde for:
 At opkvalificere arbejdsstyrken, så man er bedre rustet, til at løse fremtidige
arbejdsopgaver.
 At vi gennem uddannelse, innovation og kreativ tænkning fremover kan gøre os gældende i
en global sammenhæng.
 At Jammerbugt Kommune, sammen med virksomhederne, påtager sig et større ansvar for
rummelighed og ligestilling på arbejdsmarkedet.
 At gøre de ledige arbejdsmarkedsparate ved at der foretages en individuel udredning af
den lediges situation, så hindrende sociale problemer kan afhjælpes.
 At både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere kommer i jobtræning/aktivering
indenfor områder, hvor der senere er mulighed for job eller uddannelse.
 At jobrotation i forbindelse med uddannelse af faste medarbejdere prioriteres.
 At tilbyde svage unge en mentorordning, hvis formål er, at færre unge falder ud af
uddannelsessystemet.
 At Integrationsrådet inddrages mere i arbejdet for at få flere flygtninge tilknyttet
arbejdsmarkedet.

ERHVERV OG TURISME
SF Jammerbugt vil arbejde for:
 At der fortsat føres en erhvervsvenlig politik. I hvilken en aktiv turistpolitik er en naturlig del.
 At der bliver værnet om kommunens særlige og uberørte naturområder. Vores unikke natur
er grundelementet i kommunens turistpolitik.
 At den kommunale erhvervsudvikling primært rettes mod de eksisterende virksomheder i
kommunen.
 At Jammerbugt Kommune i kraft af god kommunal service og et godt omdømme vil kunne
tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til kommunen.
 At Jammerbugt Kommune, med respekt for lokale virksomheder, vil videreudvikle de
kommunale nytte- og servicetilbud med udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver, for
eksempel rengøring og havearbejde, som hjælp til ældre, der bor i eget hjem.

preload preload preload